Naše výsledky 2019-2022

Naše výsledky 2019-2022

Vyberte si oblasť záujmu a prečítajte si čo sme v nej stihli
uskutočniť v rokoch 2019-2022

Školstvo

Školstvo

 • Nadstavba 8 tried modulovej školy, zborovne a hygienického zázemia na základnej škole Ikonka
 • Komplexná rekonštrukcia elektroinštalácie na panelovej budove základnej školy
 • Rekonštrukcia kúrenia na panelovej budove základnej školy
 • Rekonštrukcia kanalizácie na starej budove základnej školy
 • Nadstavba 3. poschodia panelovej školy - 10 kmeňových tried, 9 odborných učební, učiteľské a hygienické zázemie. Ikonka
 • Stavebné povolenie na novú telocvičňu
 • Modernizácia odborných učební
 • Schválená dotácia na vybudovanie ekozáhrady v átriu, rekonštrukcie chodníkov, osvetlenia a oplotenia areálu školy
 • Zateplenie fasády škôlky J. Kráľa, dobudovanie prístupovej cesty, oprava a odvlhčenie pivničných priestorov MŠ Ružová, oprava strechy MŠ Marcheggská
 • MŠ Zvončeková - vypracovaná projektová dokumentácia, stavebné povolenia, podaná žiadosť o dotáciu na výstavbu 4 tried pre 96 žiakov (začatie výstavby jeseň 2022)
 • MŠ Ružová -vypracovaná projektová dokumentácia, stavebné povolenia, podaná žiadosť o dotáciu na rozšírenie o dve triedy pre 46 žiakov (začatie výstavby jeseň 2022/jar 2023)
Doprava

Doprava

 • Rekonštrukcie ciest – Marcheggská, Záhradná, Agátová, Štúrová, Cintorínska, Slovenská, Karpatská, Školská ku športovej hale, Mariánska, Karpatská, Nová obora, Bitúnková Ikonka
 • V spoluráci s SSC – rekonštrukcia ulice Hlavná - križovatky Hlavná-Zdravotnícka, Školská, Železničná, Záhumenská, nová organizácia dopravy v centre Ikonka
 • Realizácia bezbariérových prechodov v Máste
 • V spolupráci s BSK rekonštruovaná Nová ulica
 • Chodníky Marcheggská, Mlynská, Zdravotné stredisko, Železničná Ikonka
 • Vybudovanie parkoviska Janka Kráľa
 • Rekonštrukcia mostíka pri MKIC
 • Vydané územné rozhodnutie cyklotrasa Stupava – Lozorno
 • Zrealizovanie dopravno – kapacitnej štúdie na určenie najvhodnejšej organizácie dopravy v centre mesta
 • Vybudovanie parkoviska pred bytovými domami na Hlavnej ulici medzi Zdravotníckou ulicou a Billou
Centrálna mestská zóna

Centrálna mestská zóna

 • Dobudovanie CMZ (centrálna mestská zóna) Vyhnálkova – Školská vrátanie prístupových komunikácii z Hlavnej ulice, zrealizované odvodnenia, kvetinová výsadba, preverenie zdravotného stavu a ťahové skúšky stromov v zóne Ikonka
 • Dobudovanie CMZ Mlynská – Billa – Zdravotnícka, vrátanie dvoch prístupových komunikácii k bytovým domom, kvetinová výsadba, osadenie stojanov na bicykle Ikonka
 • Osadenie moderných a funkčných stojanov na bicykle naprieč celou centrálnou mestskou zónou Ikonka
 • Zriadenie verejného bezplatného WIFI pripojenia v meste
 • Realizácia novej vianočnej a veľkonočnej výzdoby Ikonka
Kultúra a šport

Kultúra a šport

 • Kompletná rekonštrukcia Obecného domu v Máste, aby mohol slúžiť kultúrno-spoločenským účelom
 • Odkúpenie budovy železničnej stanice a priľahlých pozemkov (4000 m2) do vlastníctva mesta za účelom vybudovania komunitného centra Ikonka
 • V spolupráci s OZ WEll Giving realizácia participatívneho prieskumu a plánovania využitia stanice
 • Stabilizácia budovy, jej vyčistenie odstránená stará strešná krytina a sutiny, odstránené prehnité drevené časti, nainštalované prestrešenie, ktoré zabráni vnikaniu dažďových vôd a vystužené staticky narušené časti.
 • Vypracovanie projektovej dokumentácie na statickú a stavebnú stabilizáciu budovy
 • Príprava na vybudovanie oddychovej parkovej zóny pri budove stanice.
 • Ukončená architektonická štúdia na vybudovanie novej ZUŠ a námestia Barónové. Celkovo prihlásených 28 návrhov, víťazný návrh v sume cca 5,5 mil eur umožňuje postupnú výstavbu školy a námestia. Príprava na objednanie a dodanie PD. Ikonka
 • Obnovenie vydávania Stupavských novín
 • Schválená žiadosť o dotáciu o vybudovanie atletickej dráhy a multifunkčného ihriska - realizácia jeseň 2022
 • Vydané územné rozhodnutie pre krytú ľadovú plochu v areáli základnej školy
 • Rozpracovaná dokumentácia na multifunkčné ihrisko Budovateľská
 • : Nastavenie vzťahov v areáli štadióna medzi športovými klubmi
 • Zvýšenie dotácii hlavným športovým činnostiam v meste
Ekológia a životné prostredie

Ekológia a životné prostredie

 • Realizácia EKO centra v Malom parku, rekonštrukcia Krupičkového domu, sanácia skleníkov, revitalizácia parku a vybudovanie náučného chodníka Ikonka
 • Revitalizácia a parková úprava Pivovarského jazierka v stupavskom parku Ikonka
 • Výsadba 191 stromov v meste Stupava: lipa, hrab, javor, jarabina, paulownie, ihličnany Ikonka
 • Výsadba trvaliek, ruží, zlatého dažďa v centrálnej mestskej zóne a výsadba orgovánov a zlatého dažďa v meste, krovitý porast ako zelená bariéra medzi bytovým domom a parkoviskom. Ikonka
 • Skládka odpadov – vykonané opatrenia na stabilizáciu skládky – nové čerpadlá, hydrogeologický prieskum, nový vrt, sfunkčnenie zberného gezónu a odčerpávania odpadových vôd do ČOV v zmysle požiadaviek IŽP.
 • Skládka odpadov – uzatvorená zmluva o rekultivácii skládky bez finančnej spoluúčasti mesta a príprava na rekultiváciu skládky
 • V spolupráci s BVS vypracovaná PD na rekonštrukciu starých vodovodov Hlavná, Školská, Zdravotnícka, Bezručova, Budovateľská, Agátová a Kúpeľná
Verejné osvetlenie

Verejné osvetlenie

 • Rekonštrukcia verejného osvetlenia do LED technológie na uliciach Ružová, Sama Chalúpku, Janka Kráľa, Hlavná, Zdravotnícka Ikonka
 • Komplexný audit verejného osvetlenia v Stupave a vypracovanie PD na rekonštrukciu VO v celej Stupave do LED technológie
 • Vypracovanie podkladov pre vyhlásenie rekonštrukcie VO formou GES (garantovanej energetickej služby, kde sa časť nákladov bude platiť z úspor LED osvetlenia)
 • Vyhlásené verejné obstarávanie na rekonštrukciu osvetlenia v celom meste formou garantovanej energetickej služby s realizáciou v roku 2023
Územný plán

Územný plán

 • Ukončená príprava Zmien a doplnkov č.9 ktoré definujú hlavné verejnoprospešné stavby a komunikácie v meste, čakáme na schválenie okresným úradom
 • Vypracovaný koncept nového územného plánu, kde sa pracuje s verziou bez lokality Háje, v ktorom sú zadefinované nové rozvojové plochy pre výstavbu škôl, škôlok, sociálnych zariadení, športovísk, oddychových zón, cyklodopravy, ciest, priemyselných zón pre podnikateľské aktivity, čakáme na vyjadrenie okresného úradu
 • Spracovanie súborného stanoviska konceptu bez lokality Malý Háj a jeho posunutie do finálneho spracovania
 • Verejné prerokovanie územného plánu s občanmi mesta
Získané dotácie 2019-2022

Získané dotácie 2019-2022

Financie a riadenie mesta

Financie a riadenie mesta

 • Zvýšenie výberu poplatku za miestny rozvoj o 270% v porovnaní rokov 2018 a 2021
 • Pozemky v lokalite Polygón – podaná žaloba o určenie vlastníctva, získaných z mimosúdneho vyrovnania 95 tis eur, pripravené zmluvy, kde mesto môžeme získať 20% pozemkov v celkovej výmere 15.269 m2 z toho je 9.341 m2 stavebne plne využiteľných.
 • Zvýšenie tuzemských a európskych dotácii do rozpočtu mesta vo výške 8,1 mil. eur
 • Zavedenie trojfázového schvaľovania rozpočtu mesta, kde sa majú možnosť k nemu vyjadriť všetky poradné orgány zastupiteľstva, poslanci a hlavný kontrolór
 • Zlepšenie spolupráce, koordinácie a informovanosti pri fungovaní najdôležitejších orgánov mesta, ako sú mestské zastupiteľstvo a primátor mesta
 • Zefektívnili sme organizačnú štruktúru mestského úradu
 • Umožnili sme hlavnej kontrolórke mesta dôslednú kontrolu všetkých procesov už v štádiu rozhodovania, vrátili sme kanceláriu hlavnej kontrolórky mesta späť na mestský úrad
 • Pravidelná implementácia odporúčaní, ktoré sú výsledkom kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta
Protikovidové aktivity v meste

Protikovidové aktivity v meste

 • V rokoch 2020 a 2021 bolo celkovo 18 zasadnutí krízového štábu, ktorý monitoroval situáciu v meste.
 • Celkovo sme zorganizovali 52 tisíc antigénových testov v priebehu niekoľkých mesiacov, aby sa ľudia dostali do práce a mohli využívať obchody a služby Ikonka
 • Doručili sme seniorom v meste 3600 ks respirátorov FFP 2 a 1800 ks vitamínových doplnkov Ikonka
 • V prvých týždňoch pandémie sme ušili alebo dali ušiť 2500 ks bavlnených rúšok Ikonka
 • Realizovali sme dezinfekcie školských zariadení, zdravotného strediska, detských ihrísk a ďalších budov a verejných priestorov v meste Ikonka
 • Priebežne sme zabezpečovali dostatok dezinfekčných stojanov, teplomerov, rúšok, respirátorov, testov pre školské a mestské organizácie
 • Zabezpečili sme výkon opatrovateľskej služby s protikovidovými opatreniami
Pomoc utečencom Ukrajina

Pomoc utečencom Ukrajina

 • Vytvorenie projektu pomocná ruka Stupavy Ikonka
 • Urobili sme tri veľké zbierky pre pomoc utečencom Ikonka
 • Jednu zbierku sme doručili do obce Vyšné Nemecké
 • Vytvorili sme humanitárny sklad s potrebami pre utečencov
 • Zorganizovali sme kurz slovenského jazyka v pastoračnom centre, kde vyučujú dve lektorky
 • Zorganizovali sme dva spoločné výlety na Biofarmu a hrad Pajštún