Volebný program

Volebný program

Prečítajte si základné tézy nášho volebného programu

Doprava

Doprava

 • Podpora výstavby alternatívnych dopravných trás, ktoré by odľahčili preťaženú dopravu na úseku ulíc Hlavná-Hviezdoslavova (Mástsky obchvat s napojením na Mariánsku ulicu a Štúrovu ulicu)
 • Podpora štúdie realizovateľnosti a rozvoja regionálnej koľajovej dopravy v súlade s územným plánom Bratislavského samosprávneho kraja a mesta Stupava
 • Podpora rozvoja cyklotrás v meste a v spolupráci s okolitými obcami organizačne a finančne zabezpečiť ich vzájomné prepojenie, prípadne prepojenie na existujúce cyklotrasy. Borinka – Stupava – Záhorská Bystrica – Marianka – Lozorno (konkrétne cyklotrasy v rôznych štádiách rozpracovanosti)
 • Podpora výstavby medzinárodných dopravných koridorov v okolí mesta, ktoré by odľahčili dopravnú situáciu mesta a jeho okolia (tretí diaľničný pruh, vonkajší tzv. nultý bratislavský diaľničný obchvat D4 a pod.) Podpora výstavby privádzača Sever Stupava
 • Rekonštrukcia križovatky Hlavná - Nová – Malacká – Zohorská vstup zo strany obce Borinka
 • V spolupráci s SSC podporiť vybudovanie okružnej križovatky pred vstupom do Stupavy od Bratislavy za účelom vybudovania pripájacích pruhov na Mástske obchvaty mesta
 • Dopravno-technické riešenie Novej ulice v zúženom profile pri Lesnej so spomalením dopravy a vybudovaním prechodu pre chodcov zo strany Lesnej k Makoviciam
 • Ďalšia modernizácia a budovanie chodníkov (napr. z lokality pod Kopcami) a prechodov pre chodcov a inštalácia spomaľovačov v obytných zónach
 • Rekonštrukcia autobusovej stanice - vybudovanie prestupného terminálu s nadväznosťou na integrovanú dopravu
 • Rozšírenie jazdných pruhov v centre mesta a realizácia svetelne riadených križovatiek Hlavná-Zdravotnícka-Školská a Hlavná- Železničná-LIDL
 • V spolupráci s BSK podpora sanácie oporného múru medzi ulicami Nová – Duklianska
 • Rekonštrukcia povrchu na uliciach Cementárenská, Zdravotnícka, Železničná, Záhumenská a ďalších komunikácií v meste v závislosti od možností rozpočtu mesta.
 • Vypracovanie koncepcie rozvoja cyklodopravy v meste Stupava.
Školstvo

Školstvo

 • Skvalitnenie a dobudovanie školskej infraštruktúry (atletická dráha, ľadová plocha, telocvičňa, chodníky, osvetlenie, oplotenie, parkove úpravy) v súvislosti s realizovanou nadstvabou budovy ZŠ.
 • Získanie vhodného pozemku, príprava projektovej dokumentácie a financií pre vybudovanie novej základnej školy v meste, s komplexným odborným zázemím
 • Výstavba a otvorenie MŠ Zvončeková 4 triedy do konca roka 2023
 • Výstavba a otvorenie prístavby MŠ Ružová 2 triedy do konca roku 2023
 • Pokračovať v realizácii projektu výstavby Novej ZUŠ
 • Zriadenie centra voľného času pre deti a mládež
Občianska vybavenosť a služby

Občianska vybavenosť a služby

 • Maximálna podpora a spolupráca mesta pri otvorení druhého supermarketu v meste v rokoch 2023-2024
 • Vybudovanie multifunkčného ihriska v katastri mesta Stupava
 • Dokončenie verejného obstarávania a následná modernizácia verejného osvetlenia do LED technológie s prípravou na SMART technológie v celom meste formou GES
 • V spolupráci s BSK revitalizovať zámocký park, vrátane jazierka, vodopádu a celkovej botanickej úpravy
 • Pripraviť plán pre vybudovanie domova pre seniorov, denný stacionár
 • Hľadať možnosti pre postupnú obnovu zdravotného strediska a rozšírenie rozsahu poskytovaných zdravotných služieb, nadstavbou budovy zdravotného strediska
 • Rekonštrukcia budovy bývalej Železničnej stanice a okolia ako oddychovej zóny a komunitného centra
Kultúra, šport, podpora turizmu a cestovného ruchu

Kultúra, šport, podpora turizmu a cestovného ruchu

 • Po úspešnom obnovení fungovania kina v roku 2022 zabezpečiť dlhodobú udržatelnosť prevádzky kina, PourArt a ZUŠ v budove MKIC a ďalší rozvoj aktivít v rámci kina a pridružených občianskych združení
 • Zachovať a podporovať zo strany mesta činnosť občianskych združení, ktoré pomáhajú rozvíjať kultúrny a spoločenský život v meste
 • Vyvíjať aktivity smerujúce k obnove a revitalizácii majetku mesta v lokalite Borník za účelom prinavrátenia využitia plochy na kultúrno-spoločenské účely
 • Zvýšiť finančnú podporu pre miestne športove kluby (ako hádzaná, futbal, ďalšie kolektívne športy). Podporiť futbalový klub s licenciou od Slovenského futbalového zväzu a chrániť jeho záujmy vo vzťahu k využívaniu športového areálu futbalového štadióna
 • Podporiť výstavbu krytej ľadovej plochy, v areáli základnej školy, ak budú dostupné nenávratné zdroje financovania
 • Podpora a rozvoj tradičných podujatí spoluvytvárajúcich spoločenský život v meste
 • Propagácia miestnej gastronómie pre hostí a návštevníkov nášho regiónu
 • Skrášlenie prostredia historicky veľmi cennej Rímskej stanice a jej propagácia spoločne s ostatnými významnými pamiatkami mesta
 • Pracovať na znovuzískaní pozemkov bývalého kúpaliska s cieľom vyhlásenia verejno-obchodnej súťaže na vybudovanie kúpaliskového areálu v stupavskom parku.
 • Vybudovanie atletickej dráhy a multifunkčného ihriska v areáli základnej školy, kde bude futbalové ihrisko s ochrannými sieťami, 2 bedmintonové ihriská a bežecký ovál spolu s doskočiskom (jeseň 2022)
Životné prostredie a ekológia

Životné prostredie a ekológia

 • Rekultivácia skládky odpadov a jej premena na zelenú a oddychovú zónu
 • Výsadba 200 kusov drevín v meste Stupava
 • Revitalizácia mástskeho kopečka pod kostolom sv. Šebastiána
 • Vybudovanie vodozádržných opatrení na uliciach Karpatská, Lesná a Nová
 • Zriadenie fotovoltaických panelov na mestských budovách
 • Revitalizácia vnútroblokov Ružová, Budovateľská, Hlavná, Jilemnického
 • Vybudovanie vodného prvku na nám. Sv. Trojice s pitnou fontánou a vodnou hmlou
 • Rekonštrukcia dosluhujúcich vodovodov na uliciach Hlavná, Zdravotnícka, Budovateľská, Bezručova a Kúpeľná pre bezpečné zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou
 • Vypracovanie plánu na prechod z plošného výberu poplatku za odpad na váženie komunálneho odpadu a podpora pre zlepšenie separácie odpadov v meste
 • Vybudovanie nabíjacej infraštruktúry pre elektromobily a elektrobicykle v meste pre podporu elektromobility
 • Modernizácia a rozšírenie kapacity čističky odpadových vôd
Stratégia a riadenie

Stratégia a riadenie

 • Zriadenie participatívneho rozpočtu, kde bude môcť verejnosť podať návrhy na projekty v meste, ktoré sa budú realizovať z rozpočtu
 • Vypracovanie nového strategického dokumentu Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Stupava na roky 2023 – 2030 formou celospoločenskej diskusie, ktorý určí rozvoj mesta vo všetkých dôležitých oblastiach, vrátane dopravy, školstva, kultúry, životného prostredia, športu, ekológie, technickej infraštruktúry, sociálnych vecí
 • Vypracovanie komunitného plánu na roky 2023 -2027 formou verejných pripomienok, ktorý upresní, ako bude mesto Stupava v najbližších rokoch pomáhať ľuďom v seniorskom veku, rodinám, mladým ľuďom, ľuďom bez domova a ľudom v núdzi.
 • Finalizácia a schválenie nového územného plánu mesta Stupava, ktorý zadefinuje nové rozvojové plochy v meste s dôrazom na dopravu, školstvo, občiansku a sociálnu vybavenosť a podnikateľské prostredie
 • Dôsledná príprava pri získavaní dotácií z nového programového obdobia čerpania eurofondov z Operačného programu Slovensko a Plánu obnovy na roky 2023 – 2027, dôraz na úspešnosť podaných projektov, aby z nich mesto vedelo čerpať milióny eur pre svoj rozvoj
 • Vypracovanie parkovacej politiky v meste Stupava
 • Vypracovanie strategického dokumentu EKO Stupava na zvládnutie klimatických zmien v meste